QUIZ

Sprawdź swoją wiedzę na temat pierwszych meczów FC Barcelony w danych edycjach Ligi Mistrzów! ROZWIĄŻ QUIZ

Suarez: Neymar przypomina mi Ronaldinho

Wywiady DominikFCB @10.07.2016 | Przeczytano 1594 razy

Suarez: Neymar przypomina mi Ronaldinho
Źródło: goal.com

Nowy naby­tek Dumy Kata­lo­nii- Denis Suarez, wypo­wie­dział się na temat swo­ich nowych klu­bo­wych kole­gów- Ney­mara i Mes­siego. Pierw­szego porów­nał do legen­dar­nej bra­zy­lij­skiej gwiazdy- Ronaldinho. Natomiast Lionela określił mianem najlepszego piłkarza wszechczasów.

Denis Suarez dołą­czył do dru­żyny BarcyVil­lar­real CF nie­dawno. Choć sezon jesz­cze się nie zaczął, zawod­nik co rusz pod­kre­śla, iż cie­szy się z moż­li­wo­ści powrotu na Camp Nou. Przy każ­dej moż­li­wej oka­zji, wypo­wiada się rów­nież bar­dzo cie­pło, na temat zawod­ników Blau­grany. Tym razem zabrał głos w spra­wie dwójki przy­ja­ciół ze zna­ko­mi­tego tri­dente- Mes­siegoNey­mara.

 

22-latek nie ukrywa, że dora­stał jako fan Bar­ce­lony, w któ­rej wów­czas bry­lo­wał genialny Ronal­dinho. Denis stwier­dził, iż styl gry Bra­zy­lij­czyka, jest bar­dzo podobny do tego, który obecnie pre­zen­tuje Ney­mar:

 

 

Tak jak mój tata kibi­co­wa­łem Bar­ce­lo­nie, w któ­rej bry­lo­wał Ronal­dinho. Ney­mar mi go bar­dzo przy­po­mina. Ma fan­ta­zję, dry­bling i nie­sa­mo­witą tech­nikę.

 

 

Suarez stwier­dził ponadto, że cie­szy się, iż mógł się zna­leźć w jed­nym klu­bie z Leo Mes­sim, któ­rego okre­ślił „naj­lep­szym pił­ka­rzem w histo­rii fut­bolu”:

 

 

Messi jest bez wąt­pie­nia naj­lep­szy. W życiu nie widzia­łem dru­giego takiego pił­ka­rza. Pobił mnó­stwo rekor­dów, zawsze gra dla zespołu i jest coraz lep­szy!

 

 

Na zakoń­cze­nie nowy naby­tek Kata­loń­czy­ków sko­men­to­wał- jed­nak tym razem bar­dzo krótko i bez rów­nie dużego co poprzed­nio zachwytu- trze­ciego snaj­pera Dumy Kata­lo­nii- Luisa Suareza:

 

 

To natu­ralny snaj­per. Zdo­by­wał wiele bra­mek dla wszyst­kich klu­bów, w któ­rych grał.

 

 

Mamy nadzieję, iż współ­praca wyżej wymie­nio­nych Panów będzie ukła­dała się dobrze i dostar­czą oni swoim fanom jesz­cze mnó­stwo wspa­nia­łych emo­cji i wra­żeń.


Źródło: sportowefakty.wp.pl

Tagi: Barca, Barcelona, Blaugrana, Denis Suarez, duma katalonii, Messi, Neymar, wywiad

Komentarze Disqus

comments powered by Disqus

Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj

[x]Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. W każdym czasie możesz określić w swojej przeglądarce warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies.